Bui Thanh Tam_Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Giấc Mộng Tàn_Abandoned by Heaven – Withered Dream_Sơn dầu trên vải bố_Oil on canvas_90 x 120 cm_2017

Leave a Comment