Bui Thanh Tam_Thiên Đường Bỏ Ta Đi – Khi Bình Minh Lên_Abandoned by Heaven – When The Sun Rises_Sơn dầu trên vải bố_Oil on canvas_120 x 180 cm_2017

Leave a Comment